In de wet is geregeld op welke wijze ouders en personeel inspraak en medezeggenschap hebben over de inrichting en de organisatie van het onderwijs op school. De directie en het schoolbestuur zijn verplicht voor een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Daarnaast denkt de MR actief mee over het schoolbeleid. De MR is dus een formeel orgaan binnen de school. Een orgaan dat onmisbaar is in een school die van onze kinderen, leerkrachten én wij, ouders is!

Hoe ziet de MR eruit en wat doen we?

De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. We vergaderen gemiddeld 5x per jaar met elkaar en 2x per jaar met het bestuur.

Bij de MR vergaderingen is een directielid aanwezig om toelichting te geven op te bespreken onderwerpen en te informeren over wat er nog meer speelt op school. Ook overleggen we met het bestuur en de ouderraad. Via de nieuwsbrief houden we de ouders en het team schriftelijk op de hoogte van onze besluiten en overige ontwikkelingen.

Samenstelling

Personeelsgeleding

 • Yasmijn Bal
 • Eva Boogaard (secretaris)
 • Marjolein Vervaet

Oudergeleding

 • Patrick Wormhoudt (voorzitter)
 • Donya Kusters-Carlée (plaatsvervangend voorzitter)
 • Stephanie Luksenburg

Onderwerpen binnen de MR

Een aantal onderwerpen komen regelmatig terug, denk hierbij aan:

 • De jaarlijkse schoolgids.
 • Vaststelling van de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Het formatieplan: de personele invulling in het aankomende schooljaar en de indeling van de groepen.
 • Het zorgplan: het jaarlijkse beleidsplan voor de zorg voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.
 • Het schoolplan: het meerjaren beleidsplan van de school.

Daarnaast komen actuele onderwerpen langs waarop het bestuur en directie beleid vormen. Denk hierbij aan de wijze waarop de overblijf ingevuld gaat worden.

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor vragen kunt u ons bereiken via mr@vlinderbos.nl. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kan dat altijd na aanmelding bij één van de MR leden.