Stichting

Vlinderbos is een stichting met een stichtingsbestuur. Het bestuur is het zgn. ‘bevoegd gezag’ en verantwoordelijk voor alles wat met de school te maken heeft. Uiteraard laat het bestuur zich graag adviseren door de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad. Daarbij is voor belangrijke beslissingen advies of instemming van de Medezeggenschapsraad door de wet verplicht.

Zakenbestuur

Vlinderbos heeft een zgn. zakenbestuur, waarbij de aandachtsgebieden verdeeld zijn over de verschillende bestuursleden. Bestuursleden worden door het bestuur aangesteld op basis van hun deskundigheid en ervaring op een specifiek aandachtsgebied.

Aanstelling

De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, maar dragen wel een grote verantwoordelijkheid. Om die reden is het bestuurslidmaatschap niet vrijblijvend en wordt van bestuursleden verwacht dat ze zich voor langere tijd beschikbaar stellen voor het bestuurswerk. Nieuwe bestuursleden worden om die reden in eerste instantie aangesteld als kandidaat bestuurslid. Na drie maanden heeft een nieuw bestuurslid een goed idee van zijn of haar taakbelasting en weet waar hij of zij zich aan committeert. Het bestuur op haar beurt, gebruikt de drie maanden om vast te stellen of het nieuwe bestuurslid goed in het team past en deskundigheid heeft op zijn of haar aandachtsgebied.

Verantwoording

Naast de verantwoording van het bestuur aan de Medezeggenschapsraad, moet het bestuur zich ook bij de Onderwijs Inspectie verantwoorden voor de onderwijsprestaties van Vlinderbos. De financiën worden jaarlijks verantwoord aan het ministerie van OC&W door middel van een goedkeurende accountantsverklaring. Het jaarverslag wordt ook aan de Medezeggenschapsraad gepresenteerd. Tenslotte presenteert het bestuur jaarlijks tijdens de Algemene Ouder Vergadering een verslag van haar activiteiten in het afgelopen (school)jaar en worden de beleidsvoornemens voor het lopend schooljaar op hoofdlijnen met de ouders/verzorgers gedeeld.

Johan den Braber
Voorzitter – MR – PR

Voorzitter, aanspreekpunt voor de Medezeggenschapsraad.
Aanspreekpunt voor de schoolleiding voor personeelsaangelegenheden.
Aanspreekpunt Externe Contacten, Public Relations. Verantwoordelijk voor het gezicht van Vlinderbos naar de buitenwereld.

Bestuursleden

Teun Burgers
Secretaris

Ella Jansen
Onderwijs

Martijn Staats
Directeur bestuurder

Caroline Mullers
Personeel en Organisatie

Aranka Spieringhs
Financiën en Bedrijfsvoering