Stichting

De werkzaamheden worden verricht binnen Stichting Jenaplan Basisschool Vlinderbos te Wilnis, een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt. De school is daarom een zogenaamde éénpitter.

In het kader van de Wet goed onderwijs en goed bestuur is gekozen voor een functionele scheiding tussen bestuur en toezicht. Dat betekent dat bestuur en toezicht ondergebracht is één orgaan. Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit vijf vrijwillige bestuurders en de uitvoerende bestuurstaken zijn belegd bij de directie. Statutair zijn taken en bevoegdheden van toezichthoudende – en uitvoerende bestuurders beschreven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het gehele bestuur.

Het bestuur is werkgever en houdt toezicht op de realisatie van de ambitie van de stichting en het functioneren van de directeur. Ten minste 5 – 7 keer per jaar vergadert het toezichthoudend bestuur in aanwezigheid van de directie aan de hand van een vaste agenda, waarbij de kern van de vergadering gevormd wordt door de inhoudelijke inbreng van de directeur in de vorm van managementrapportages. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om de hoofdlijnen, zonder dat dit ten koste gaat van de kritische en volgenden wijze waarop de toezichthoudende bestuurders zich tot de directie verhouden. Naast het werkgeverschap en de toezichthoudende taak wordt ook nadrukkelijk de rol van klankbord gevraagd om onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie verder te ontwikkelen en te borgen.

Zakenbestuur

Vlinderbos heeft een zgn. zakenbestuur, waarbij de aandachtsgebieden verdeeld zijn over de verschillende bestuursleden. Bestuursleden worden door het bestuur aangesteld op basis van hun deskundigheid en ervaring op een specifiek aandachtsgebied.

Aanstelling

De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, maar dragen wel een grote verantwoordelijkheid. Om die reden is het bestuurslidmaatschap niet vrijblijvend en wordt van bestuursleden verwacht dat ze zich voor langere tijd beschikbaar stellen voor het bestuurswerk. Nieuwe bestuursleden worden om die reden in eerste instantie aangesteld als kandidaat bestuurslid. Na drie maanden heeft een nieuw bestuurslid een goed idee van zijn of haar taakbelasting en weet waar hij of zij zich aan committeert. Het bestuur op haar beurt, gebruikt de drie maanden om vast te stellen of het nieuwe bestuurslid goed in het team past en deskundigheid heeft op zijn of haar aandachtsgebied.

Verantwoording

Naast de verantwoording van het bestuur aan de Medezeggenschapsraad, moet het bestuur zich ook bij de Onderwijs Inspectie verantwoorden voor de onderwijsprestaties van Vlinderbos. De financiën worden jaarlijks verantwoord aan het ministerie van OC&W door middel van een goedkeurende accountantsverklaring. Het jaarverslag wordt ook aan de Medezeggenschapsraad gepresenteerd. Tenslotte presenteert het bestuur jaarlijks tijdens de algemene oudervergadering een verslag van haar activiteiten in het afgelopen (school)jaar en worden de beleidsvoornemens voor het lopend schooljaar op hoofdlijnen met de ouders/verzorgers gedeeld.

Johan den Braber
Voorzitter – MR – PR

Voorzitter, aanspreekpunt voor de Medezeggenschapsraad.
Aanspreekpunt voor de schoolleiding voor personeelsaangelegenheden.
Aanspreekpunt Externe Contacten, Public Relations. Verantwoordelijk voor het gezicht van Vlinderbos naar de buitenwereld.

Bestuursleden

Teun Burgers
Secretaris

Ella Jansen
Onderwijs

Martijn Staats
Directeur bestuurder

Vacature
Personeel en Organisatie

Vacature
Financiën en Bedrijfsvoering